Algemene voorwaarden Promofix Reparatietegoed

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst betreffende een reparatietegoed is aangegaan met Promofix;
 2. Promofix: zijnde een onderneming die bedrijfsmatig overeenkomsten tot reparatietegoeden aanbiedt;
 3. Promofix Reparatietegoed: zijnde een overeenkomst betreffende een reparatietegoed. Het reparatietegoed omvat een tegoed dat uitsluitend recht geeft op onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan mobiele apparaten tijdens de contractperiode. De hoogte van dit tegoed is afhankelijk van het door Klant gekozen pakket. Onder onderhoud- en reparatiewerkzaamheden wordt verstaan; werkzaamheden die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van mobiele apparaten. Deze dienen te worden uitgevoerd door een van de aangesloten vestigingen zoals genoemd in lid 4. Bij het afsluiten van een Premium pakket of een Family pakket is dit reparatietegoed ook te gebruiken voor het aanschaffen van accessoires. Voor inhoudelijke toelichting zie Artikel 3.
 4. Aangesloten Vestigingen: FixPhones Leek, FixPhones Roden, FixPhones Grootegast en FixPhones Zuidhorn.
 5. Schade: een gebrek aan (een onderdeel van) het mobiele apparaat die het gebruik ervan belemmert.
 6. Bezoeker: een natuurlijk persoon, niet zijnde een Klant, die voornemens is een overeenkomst betreffende een reparatietegoed met Promofix aan te gaan.
 7. Klantaccount:de gebruikersomgeving waar Bezoeker na registratie op Website als Klant toegang toe heeft. Het Klantaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 8. Website: de website van Promofix, Promofix.nl, een platform waarop reparatietegoeden worden aangeboden en afspraken gepland kunnen worden voor onderhoud en reparaties aan mobiele apparaten.
 9. Overeenkomst: een (zakelijke) verhouding tussen twee of meerdere personen/partijen die tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt.
 10. Klantpas: een unieke pas met daarop het reparatietegoed van Klant.
 11. Mobiel apparaat: een elektronisch apparaat dat in één hand is te houden, waarbij men eventueel voor de bediening ook de andere hand gebruikt. Deze klasse van apparaten geeft in veel gevallen altijd en overal toegang tot informatie en/of communicatie. In deze algemene voorwaarden vallen de volgende apparaten onder de definitie van ‘mobiel apparaat’: smartphone, tabletcomputer, laptop, smartwatch en spelcomputer.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een tussen Klant en Promofix overeengekomen Reparatietegoed. Indien andere voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijkingen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen Promofix en de Klant wordt overeengekomen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke rechtspersonen waarvan Promofix gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt aan Klant bij het sluiten van de overeenkomst digitaal overhandigd. De geldende Algemene Voorwaarden staan ook ter inzage op de website Promofix.nl en kunnen op verzoek worden toegezonden.

Artikel 3 – Reikwijdte Promofix Reparatietegoed

 1. De overeenkomst omvat een tegoed dat recht geeft op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan mobiele apparaten tijdens de contractperiode. Bij het afsluiten van een Premium pakket of een Family pakket is dit reparatietegoed ook te gebruiken voor het aanschaffen van accessoires. Promofix biedt dit tegoed uitsluitend aan ter financiering van deze werkzaamheden. Dit tegoed wordt een “reparatietegoed” genoemd. Klant krijgt dus geen geld van Promofix op zijn bankrekening bijgeschreven, maar een Klantpas met daarop zijn reparatietegoed. Met dit reparatietegoed kan de door de Klant gekozen reparatie worden betaald. Dit betekent dat de vordering van de in artikel 3.5 genoemde dienstverlener van de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op Klant overgaat naar Promofix en in mindering wordt gebracht op het reparatietegoed van Klant.
 2. De hoogte van het reparatietegoed hangt af van het door Klant gekozen pakket. Klant betaalt iedere maand het overeengekomen bedrag, behorende bij het gekozen pakket aan Promofix. Dit bedrag is gedurende de looptijd van de overeenkomst iedere maand gelijk. Het bedrag dat Klant iedere maand moet terugbetalen, evenals het aantal maanden dat Klant dit moet doen, is afhankelijk van het gekozen pakket en staan op de overeenkomst vermeld. De looptijd van het reparatietegoed bedraagt 12 maanden. Dit staat ook vermeld op de overeenkomst tussen Klant en Promofix.
 3. Klant kan te allen tijde er voor kiezen zijn pakket uit te breiden. Dit kan Klant via het Klantportaal aangeven. Er zal dan een herberekening plaatsvinden voor de resterende termijnen aan de hand van de volgende formule: AT=(NT-OT)*VT/RT+NT waarbij:

AT= Het aangepaste termijnbedrag voor de resterende termijnen

NT= Het termijnbedrag van het nieuwe pakket
OT= Het termijnbedrag van het oude pakket
RT= Resterende termijnen
VT= Verstreken termijnen
Hierna volgt een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: indien klant eerst voor het budgetpakket van €19,95 heeft gekozen en na 8 termijnen wil uitbreiden naar het Premium pakket van €29,95, dan dient hij de resterende 4 termijnen (29,95-19,95)*8/4+29,95=€49,95 te betalen. Klant zijn tegoed wordt dan uitgebreid van €275 naar €450. Klant kan hier over informeren bij Promofix.

 1. Onder onderhoud- en reparatiewerkzaamheden wordt verstaan; werkzaamheden die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van mobiele apparaten.
 2. De in dit genoemde werkzaamheden dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een van de aangesloten vestigingen zijnde; FixPhones Leek, FixPhones Roden, FixPhones Grootegast en FixPhones Zuidhorn.

  

Artikel 4 – Registratie

 1. Iedere Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan zich registreren op de Website en een overeenkomst met Promofix aangaan. Hierdoor wordt Bezoeker Klant. Met de registratie staat de Bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd is om overeenkomsten aan te gaan.
 2. Door zich in te schrijven maakt Bezoeker een gebruikersomgeving (Klantaccount) op de Website aan. Dit Klantaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Elke gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie is uniek voor iedere Klant. Klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Klantaccount. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van het Klantaccount en/of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door derden.
 5. Klant garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. Klant draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.
 6. Promofix behoudt zich het recht voor om het Klantaccount van Klant die deze Algemene Voorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer Klant onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt of fraude heeft gepleegd.

Artikel 5 – Herroeping

 1. Het Promofix Reparatietegoed kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier. Wil Klant gebruikmaken van het herroepingsrecht en heeft er al een werkzaamheid, vallend binnen de reikwijdte van Reparatietegoed, plaatsgevonden dan is de Klant verplicht de kosten voor deze werkzaamheid alsnog te voldoen.
 2. Indien de Klant inmiddels een termijnbedrag betaald heeft, zal Promofix dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventuele verschuldigde kosten van werkzaamheden zoals hierboven staat vermeld.

 Artikel 6. Aanmelding van het mobiele apparaat

 1. Indien Klant zijn mobiele apparaat wil aanmelden voor onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden dient hij dit te doen via het Klantportaal. Op het portaal dient Klant in te loggen met zijn gebruiksnaam en wachtwoord waarna hij zijn mobiele apparaat kan aanmelden ter reparatie. Klant kan een afspraak maken tot het langsbrengen van het mobiele apparaat bij een van de aangesloten vestigingen. Om fraude te voorkomen dient Klant hierbij aan te geven wie het mobiele apparaat afgeeft bij de afgesproken vestiging. Deze persoon dient bij het afleveren van het mobiele apparaat de Klantpas te kunnen tonen en moet zich in de vestiging kunnen identificeren. Indien dit overeenkomt met de op de portaal verstrekte gegevens wordt het mobiele apparaat door de gekozen vestigingen aangenomen ter reparatie of onderhoud.
 2. Klant verkrijgt vooraf een schatting van de kosten van de werkzaamheden. Indien kosten meer bedragen dan Klant aan tegoed heeft, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
 3. De onderhoud- en of reparatiewerkzaamheden duren veelal 30 minuten. Indien de werkzaamheden langer zal duren zal Klant hiervan op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7 – Verplichtingen van Promofix.

 1. Promofix zal de met Klant overeengekomen werkzaamheden als een goed dienstverlener uitvoeren.
 2. Indien zich gebreken voordoen in datgene dat door de aangesloten vestiging als gerepareerd is aangemerkt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Indien uit onderzoek blijkt dat de reparatie onjuist of onvolledig is uitgevoerd, zal dit gebrek zo spoedig mogelijk worden verholpen in de aangesloten vestiging.
 3. Indien er reparaties nodig zijn buiten de reikwijdte van Reparatietegoed, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
 4. Van de in het kader van het Reparatietegoed verrichte werkzaamheden, zal een (digitale) offerte worden opgemaakt, die Klant moet accorderen.
 5. Werkzaamheden buiten de reikwijdte van het Reparatietegoed zullen aan Klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de (digitale) offerte, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

Artikel 8: Verplichtingen van de Klant.

 1. Klant dient Promofix in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient op verzoek het mobiele apparaat ter beschikking te stellen.
 2. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat het mobiele apparaat waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerkers van Promofix of een van de aangesloten vestigingen goed toegankelijk is.
 3. De Klant verplicht zich;
 4. de door Promofix gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van Klant en/of zijn reparatietegoed;
 5. Promofix onmiddellijk in kennis te stellen van het niet of niet behoorlijk functioneren van het mobiele apparaat, nadat er een onderhoud- of reparatiewerkzaamheid door een van de aangesloten vestigingen heeft plaatsgevonden;
 6. de door Promofix aangewezen medewerkers en reparateurs in de gelegenheid te stellen het mobiele apparaat te repareren en/of te onderhouden;
 7. bij het verliezen van de Klantpas dit zo spoedig mogelijk te melden bij Promofix om de pas te blokkeren. Dit is van belang om fraude te voorkomen. Kosten voor een nieuwe pas bedragen €7,50.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In geval van een tekortkoming door Promofix in de nakoming van haar verplichtingen onder het Reparatietegoed die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Promofix, is Promofix aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is. Promofix is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.
 2. Promofix is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van overmacht.
 3. Indien er aan het mobiele apparaat na reparatie door de aangesloten vestigingen, werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door Klant of door derden al dan niet in opdracht van Klant, is Promofix niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

 

Artikel 10 – Looptijd en beëindiging

 1. Het Reparatietegoed gaat in direct na ondertekening van de overeenkomst door Klant en kent een looptijd van 1 jaar en wordt niet automatisch verlengd. Na afloop van de overeenkomst dient er een nieuwe overeenkomst tot stand te komen tussen Klant en Promofix.
 2. Het Reparatietegoed kan alleen tussentijds worden opgezegd indien;
 3. Promofix de overeenkomst of danwel de tarieven wijzigt, zoals genoemd in artikel 14;
 4. Promofix haar verplichtingen niet nakomt en de niet-nakoming zo ernstig is dat het terecht is dat Klant opzegt;
 5. de kwaliteit van de verrichte werkzaamheid daadwerkelijk afwijkt van wat met Klant is afgesproken;
 6. Klant verhuist naar een gebied waar Promofix geen diensten levert.
 7. Indien de Klant opzegt vervalt het Reparatietegoed dat Klant eventueel nog heeft. Indien Klant al reeds gebruik heeft gemaakt van het Reparatietegoed kan een afkoopsom voor de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is Klant dan gehouden administratiekosten aan Promofix te vergoeden.
 8. De opzegging dient doorgegeven te worden bij Promofix (zie www.Promofix.nl). Promofix en Klant hebben te allen tijde de bevoegdheid met een opzegtermijn van een maand het Reparatietegoed tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Promofix dan wel van Klant.

Artikel 11 – Het tarief

 1. De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.Promofix.nl De geldende tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW.

Artikel 12 – Betaling

 1. De verplichting tot betaling gaat in op de ingangsdatum van het Reparatietegoed.
 2. De aan Promofix, verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de bankrekening van Klant.
 3. Wanneer de kosten van reparatie het resterende Reparatietegoed overschrijden, dient Klant het resterende bedrag bij ontvangst van het gerepareerde mobiele apparaat te voldoen
 4. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zendt Promofix eenmalig een betalingsherinnering waarin zij de Klant op zijn tekortkoming in de nakoming wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is. Hierna wordt Klant – zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Promofix rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Promofix is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant.

 

Artikel 13 – Privacy en gegevensbescherming

 1. De informatie die Promofix verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer beschikbaar gesteld worden aan derden.

Artikel 14 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Reparatietegoed

 1. Promofix kan de Algemene Voorwaarden en (de reikwijdte van) het Reparatietegoed wijzigen. Promofix maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van Klant is, dan heeft Klant het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
 3. Klant kan de overeenkomst niet (tussentijds) opzeggen als;
 4. de wijziging geen gevolgen voor de Klant heeft;
 5. de wijziging in het voordeel van de Klant is;
 6. Klant de wijziging kan weigeren;
 7. de wijziging bij het sluiten van de overeenkomst met de Klant zijn afgesproken. Bijvoorbeeld een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie;
 8. de wijziging door de overheid verplicht is.

Artikel 15 – Promofix klachtenprocedure

 1. Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Promofix. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Promofix of door een van de medewerkers van de aangesloten vestigingen dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01-04-2021.
 2. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Promofix wordt omgezet in een andere of indien Promofix haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

 

Bijlage I – Garantie op onderhoud- en reparatiewerkzaamheden FixPhones

Wat betreft de onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en de daarbij horende garantie verwijzen wij naar de voorwaarden van de aangesloten partijen (FixPhones) die de werkzaamheden uitvoeren. Deze zijn te vinden op de site van FixPhones, www.FixPhonesnoord.nl en luiden samengevat als volgt:

 1. FixPhones repareert het mobiele apparaat altijd zo snel mogelijk, meestal binnen 30-60 minuten. Het kan soms voorkomen dat het langer duurt omdat een benodigd onderdeel niet voorradig is of dat de schade aan het mobiele apparaat omvangrijker is dan vooraf ingeschat. FixPhones houdt Klant uiteraard altijd op de hoogte hierover.
 2. In de reparatieprijzen is inbegrepen het vervangende onderdeel, de installatie ervan en de BTW.
 3. FixPhones biedt 3 maanden garantie op de vervangen onderdelen en reparatie. Defecten die ontstaan na reparatie of door gebruik vallen hier niet onder, bijvoorbeeld: krasschade, valschade, waterschade, buigschade, drukschade en defecten met een oorzaak als genoemd in artikel 9.3.
 4. Als reparatiekosten hoger uit dreigen te vallen dan vooraf aangegeven, bijvoorbeeld doordat er meer schade aan het mobiele apparaat is dan vooraf ingeschat, wordt Klant hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Als het niet mogelijk blijkt de reparatie uit te voeren, behoudt FixPhones het recht voor om het mobiele apparaat ongerepareerd te retourneren.
 6. Als Klant binnen 3 maanden na gereedmelding zijn mobiele apparaat niet komt ophalen wordt Klant geacht afstand te hebben gedaan van zijn mobiele apparaat en verkrijgt FixPhones het eigendom ervan.
 7. Indien er op het mobiele apparaat nog fabrieksgarantie zit, vervalt deze na de reparatie.
 8. FixPhones heeft volledige toegang nodig tot het mobiele apparaat voor diagnose en testen. Daarom moeten de vergrendelingen zoals pincodes e.d. worden verwijderd of genoteerd op het aanmeldformulier.
 9. Bij de meeste hardwarereparaties zoals scherm/batterij, verliest Klant geen data. Maar om Klant zijn persoonlijke data zo goed mogelijk te beschermen, is het verstandig dat Klant vooraf zelf een back-up maakt. In sommige gevallen kan het nodig zijn het mobiele apparaat volledig gereset moet worden naar de fabrieksinstellingen. Fixphones kan dan helaas niet voorkomen dat data wordt gewist. FixPhones is niet aansprakelijk voor het verlies van data.
 10. FixPhones repareert het mobiele apparaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Andere kapotte onderdelen die niet worden gerepareerd, kunnen meer beschadigd raken door de reparatie. Hiervoor is FixPhones niet aansprakelijk. Ook niet voor kleine krasjes die ontstaan omdat FixPhones aan het mobiele apparaat heeft gewerkt. FixPhones kan niet garanderen dat het mobiele apparaat nog steeds volledig stof- en waterbestendig is na reparatie.
 11. Indien Klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft FixPhones het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of om extra kosten in rekening te brengen. FixPhones zal uiteraard eerst proberen de juiste gegevens te achterhalen, de reparatietijd zal hierdoor toenemen.
 12. Bij het openmaken van het mobiele apparaat voor reparatie moet FixPhones opgeplakte accessoires verwijderen die al op het scherm zijn geplakt. Helaas kan FixPhones deze niet vervangen.
 13. Indien blijkt dat het serienummer van het mobiele apparaat voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt FixPhones zich het recht voor het mobiele apparaat niet in behandeling te nemen. FixPhones is gerechtigd de gemaakte (reparatie)kosten bij Klant 100% in rekening te brengen. FixPhones is verplicht melding te doen bij de Politie.